مناقصه راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی ستارگان مهریز
۲۰ام آبان ۱۳۹۶ صنعتی


تین‌نیوز | 

مناقصه راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی ستارگان مهریز توسط سازمان حمل ونقل وپایانه های استان یزد با برآورد مالی ۲۵۳۴۱۶۸۱۵۳ ریال در یک مرحله برگزار می شود.

 

تاریخ بازگشایی پاکات     

 

۷ / ۹ / ۱۳۹۶ – هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

مهلت ارسال پیشنهاد     

۶ / ۹ / ۱۳۹۶ – ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

مهلت دریافت اسناد     

۲۳ / ۸ / ۱۳۹۶ – بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

تاریخ اعتبار پیشنهاد     

۷ / ۱۲ / ۱۳۹۶ – هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

کشور | استان | شهر     

جمهوری اسلامی ایران – یزد – یزد

    

محل دریافت اسناد     

www.setadiran.irمطالب پیشنهادی